ข่าวสารและกิจกรรม

วัตถุประสงค์

สมาคมอุตสาหกรรมเกษตรไทย

1. แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมมือ และประสานงาน ด้านอุตสาหกรรมเกษตรกับหน่วยงาน และ องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประเทศประเทศ

2.ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่ วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร

3. เผยแพร่คุณค่าของงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร ให้คำแนะนำรวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารจาก การประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สาธารณะ

4.เพิ่มพูนมาตรฐานในวิชา อาชีพ และจริยธรรม ของนักอุตสาหกรรมเกษตร

5.ดำเนินการและบริการวิชาการ ด้านการปรึกษาหารือ การประสานงาน เพื่อประโยชน์ในวิชาชีพฯ

6.ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศล อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

7.ผดุงเกียรติ สร้างและส่งเสริมความเข้าใจอันดี ซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิก