นส. บุญยา หุ่นหิรัณย์สาย

นายกสมาคม

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

ที่ปรึกษา

ดร.สง่า ดามาพงษ์

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์

ที่ปรึกษา

นายจุมพล กาญจนปัญญาคม

ที่ปรึกษา

นายชาญชัย อุไรรัตน์

กรรมการ

วนิดา วรวิสุทธิ์สารกุล

กรรมการ

นางอิงอร วงศ์สถาปัตย์

กรรมการ

นางพรทิพย์ เดชเกรียงไกรกุล

กรรมการ

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต

กรรมการ

นายเชิดศักดิ์ คมนา

กรรมการ

นางสาวพจนีย์ พะเนียงเวทย์

กรรมการ

นายอนุชา รัตนภิภพ

กรรมการ

นางสาวพวงเพ็ชร์ นิธยานนท์

กรรมการ

นายบุรินทร์ ริมคีรี

กรรมการ

นายธนาสิน สุทธิรักษ์

กรรมการ

นายชนะพล พอสม

กรรมการ

นายสมศักดิ์ จิรขจรกุล

กรรมการ